algemene voorwaarden


versie maart 2014


algemeen

De Verkoop- Levering- en Betalingsvoorwaarden Verkoop op Afstand voor Consumenten Pauw B.V., versie maart 2014, verder genoemd: Voorwaarden Verkoop op Afstand Pauw, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33158694.


definities

In deze voorwaarden hebben de hieronder vermelde begrippen de daarachter vermelde betekenis:

Bedenktijd: de termijnwaarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 Dagkalenderdag;

 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 Ondernemer:de rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: PAUW B.V.
Vestigingsadres: Europaplein 37
1078 GV AMSTERDAM
Nederland
Telefoonnummer en bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag (09:00-18:00 uur) telefonisch bereikbaar op +31 20 6640655.
E-mailadres: [email protected]
Website: WWW.PAUW.COM
KvK-nummer: 33158694
BTW-identificatienummer: NL005164278B01


toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

b) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 33158694 en liggen aldaar ter inzage van de consument.

c) Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


het aanbod

a) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

b) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

c) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

I de prijs inclusief belastingen;

II de eventuele kosten van aflevering;

III de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

IV het al dan niet van toepassing zijn van de herroepingsrecht;

V de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

VI de termijn voor aanvarding van het aanbod, dan wel de waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

VII de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

VIII of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

IX de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

X de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

XI de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


de overeenkomst

a) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid d, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

c) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

d) De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

e) De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:


I het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

II de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

III de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

IV de in "Het aanbod" lid c van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.


herroepingsrecht

a) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

b) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en voorzien van het door ondernemer aan consument bij de initiële levering van het product meegezonden en door consument ingevulde herroepingsformulier in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


kosten in geval van herroeping

a) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

b) Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.


uitsluiting herroepingrecht

a) De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid b. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

b) Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

I die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

II die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

III die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

IV waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.


de prijs

a) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

b) In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

c) Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

d) Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

I deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

II de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de verhoging ingaat.

e) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW binnen de EU.


conformiteit en garantie

a) De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

b) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.


levering en uitvoering

a) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

b) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

c) Met inachtneming van hetgeen hierover in "Het aanbod" van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Deze schade kan nooit meer bedragen dan de waarde van de factuur.

d) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

e) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

f) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


betaling

a) De door de consument verschuldigde bedragen dienen uitsluitend middels vooruitbetaling via PayPal, creditcard of, indien de consument over een Nederlandse betaalrekening van een bij de organisatie iDEAL aangesloten Nederlandse bank beschikt, middels iDEAL te worden voldaan. Betaling via creditcard is uitsluitend mogelijk middels de creditcards zoals op de website van de ondernemer vermeld.

b) De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

c) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


eigendomsvoorbehoud

a) Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van ondernemer totdat de consument alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.


klachtenregeling

a) De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.

b) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

c) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

d) De consument is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

e) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


geschillen

a) Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

b) In afwijking van lid a zal de ondernemer, wanneer de consument niet in Nederland woonachtig is, de consument in rechte betrekken voor het gerecht van diens woonplaats onder toepassing van het recht van het land alwaar de consument woonachtig is.

c) Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet toepasselijk wordt verklaard, dan wel op enig andere wijze niet wordt gehonoreerd vanwege strijdigheid met prevalerende nationale wetgeving, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd blijven gelden.


aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


wijziging van de voorwaarden voor verkoop op afstand voor consumenten pauw b.v.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


amsterdam, maart 2014